API - גישת מפתחים למערכות


 • ימות המשיח ניהול ראשי

  מצ"ב קישור להגדרות הAPI למערכות ימות המשיח.

  מפתחים מוזמנים להשתמש.


 • ניהול

  API גישת מפתחים למערכות

  הAPI המפורסם כאן נותן אפשרות לניהול המערכת שלא דרך אתר הניהול אלא בצורה עצמאית. הדבר מיועד עבור מפתחים המעוניינים להתממשק בצורה אוטומטית עם המערכת. אין כל קשר בין הAPI הזה למודול API

  בכל פעולה בAPI יש 2 חלקים. חלק ראשון - שליחת בקשה לשרת. חלק שני - תשובה מהשרת.

  חלק ראשון: שליחת בקשה לשרת
  את הבקשה יש לשלוח לכתובת https://www.call2all.co.il/ym/api במידה והמערכת נמצאת בשרת הפרייבט הכתובת למשלוח הבקשה היא https://private.call2all.co.il/ym/api

  את כל הבקשות (למעט העלאת קבצים) ניתן לשלוח בGET או בPOST

  הבקשה מורכבת מ2 חלקים. חלק 1 פקודה חלק 2 פרמטרים.

  לדוגמה: הפקודה להורדת קובץ היא DownloadFile והפרמטרים הנדרשים הם token path
  במקרה כזה הבקשה בGET תראה כך:

  https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=1234&path=ivr/1/000.wav
  

  בהמשך נביא את כל הפקודות הקיימות.

  חלק שני: התשובה מהשרת
  כל התשובות מהשרת (למעט הורדת קבצים) מקודדות בפורמט JSON וכוללות את המידע בנוגע לבקשה. בהמשך נביא את סוגי התשובות הקיימות עבור כל בקשה.

  בנוסף, בכל תשובה יכללו המאפיינים הבאים:
  yemotAPIVersion – גרסת הAPI הנוכחית (עשוי לשמש לאיתור בעיות תאימות עם גרסאות עתידיות)
  responseStatus – מידע אודות הפעולה המבוקשת. אם הפעולה המבוקשת הושלמה בהצלחה, הערך יהיה OK אם הפעולה נכשלה, הערך יהיה ERROR ערך FORBIDDEN פירושו שהבקשה הייתה אסורה על ידי השרת, ערך EXCEPTION פירושו שהבקשה גרמה לחריג בשרת.
  מאפיינים נוספים הנשלחים בחלק מהבקשות
  message - הסבר על הפעולה שבוצעה או הסבר על השגיאה.
  messageCode - קוד שגיאה. להלן יובאו כל סוגי הקודים הקיימים. אם במקום קוד שגיאה התקבל הערך null אירעה שגיאה כללית.

  דוגמה לתשובה מהשרת עם הודעת שגיאה:

  {
  "yemotAPIVersion": "1",
  "responseStatus": "ERROR",
  "message": "Username or password is incorrect",
  "messageCode": 1
  }
  

  בדוגמה זו, גירסת הAPI היא 1, הפעולה נכשלה, הסבר על השגיאה זמין במאפיין 'message' קוד השגיאה הוא 1.

  הפונקציות האפשריות בממשק הAPI:

  בגדול כמעט כל הדברים שאפשר לעשות דרך האתר אפשר גם בAPI (הפעלת קמפיינים שינוי שלוחות ניהול קבצים ועוד)

  במדריך זה נחלק את האפשרויות ל3 חלקים.
  חלק 1 התחברות למערכת והגדרות כלליות - שינוי סיסמה העברת יחידות עדכון פרטי משתמש ועוד
  חלק 2 ניהול קמפיינים - הגדרת קמפיינים, הפעלת קמפיין עדכון מספרים ועוד.
  חלק 3 מערכת תוכן - ניהול הקבצים והשלוחות במערכת.

  חלק 1 התחברות למערכת והגדרות כלליות
  התחברות-Login
  התנתקות-Logout
  פרטי המערכת-GetSession
  שינוי סיסמת ניהול-SetPassword
  עדכון פרטי משתמש-SetCustomerDetails
  קבלת רשימת חיובי יחידות-GetTransactions
  העברת יחידות-TransferUnits
  קבלת רשימת שיחות נכנסות-GetIncomingCalls
  העלאת קובץ-UploadFile
  הורדת קובץ-DownloadFile

  חלק 2 ניהול קמפיינים
  קבלת מצב כל תבניות הקמפיינים-GetTemplates
  עדכון תבנית קמפיין-UpdateTemplate
  העלאת קובץ שמע לקמפיין - ראה ערך UploadFile
  הורדת קובץ שמע של הקמפיין - ראה ערך DownloadFile
  יצירת תבנית קמפיין חדשה-CreateTemplate
  מחיקת תבנית קמפיין-DeleteTemplate
  קבלת רשימת מספרים מתבנית קמפיין-GetTemplateEntries
  הוספת מספר בודד לתבנית קמפיין-UpdateTemplateEntry
  הוספת כמות מספרים לתבנית קמפיין-UpdateTemplateEntries
  מחיקת מספרים מתבנית קמפיין-ClearTemplateEntries
  העלאת קובץ טקסט והפיכתו לרשימת טלפונים לתבנית קמפיין-UploadPhoneList
  הפעלת קמפיין-RunCampaign
  מצב הקמפיין-GetCampaignStatus
  הורדת דו"ח קמפיין-DownloadCampaignReport
  קבלת קמפיינים פעילים-GetActiveCampaigns
  ביצוע פעולות בקמפיינים פעילים-CampaignAction
  יצירת קמפיין מתוזמן-ScheduleCampaign
  קבלת קמפיינים מתוזמנים-GetScheduledCampaigns
  מחיקת קמפיין מתוזמן-DeleteScheduledCampaign

  חלק 3 מערכת תוכן
  קבלת מידע מלא על השלוחה-GetIVR2Dir
  קבלת רשימת קבצים שבשלוחה-GetIvrTree
  ניהול קבצים (שינוי שם, העתקה, העברה ומחיקה)-FileAction
  העלאת קבצים- ראה ערך UploadFile
  הורדת קבצים - ראה ערך DownloadFile
  קבלת תוכן קובץ טקסט-GetTextFile
  העלאת טקסט לקובץ-UploadTextFile


 • ניהול

  התחברות-Login

  הסבר: בכל הבקשות הנשלחות לשרת יש צורך בפרמטר token שמשמש כקוד התחברות למערכת

  הפקודה היא -Login
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור / הערות
  username מספר מערכת
  password סיסמת הניהול של המערכת

  מאפייני תגובת השרת (בכניסה מוצלחת):

  מאפיין ערך
  token טוקן. הערה: הטוקן שנוצר יפוג לאחר 60 דקות אם לא תתבצע שיחת API עם הטוקן. כמו כן, כל עוד הטוקן תקף יש להשתמש בו ולהימנע מבקשת התחברות נוספת

  שימו לב!
  ישנה דרך נוספת ליצירת טוקן ללא צורך בבקשת Login
  בפרמטר token יש לרשום את מספר מערכת:סיסמה

  דוגמה לקבלת פרטי מערכת בGET בצורה הזאת:

  https://call2all.co.il/ym/api/GetSession?token=0795000000:0000
  

 • ניהול

  התנתקות-Logout
  מחיקת הטוקן שהתקבל בהתחברות

  הפקודה היא - Logout
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור / הערות
  token טוקן

  אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת


 • ניהול

  פרטי המערכת-GetSession
  קבלת פרטים על המערכת

  הפקודה היא - GetSession
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור / הערות
  token טוקן

  מאפייני תגובת השרת:

  מאפיין סוג ערך
  units double כמות היחידות שבמערכת
  unitsExpireDate string תאריך תפוגה של היחידות
  fax פקס
  email כתובת אימייל
  organization שם ארגון
  contactName שם איש קשר
  phones טלפון
  invoiceName חשבונית על שם
  invoiceAddress כתובת למשלוח חשבונית
  username string מספר המערכת
  name שם לקוח

 • ניהול

  שינוי סיסמת ניהול-SetPassword
  הגדרת סיסמת ניהול חדשה

  הפקודה היא - SetPassword
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור / הערות
  token טוקן
  password סיסמת הניהול הנוכחית
  newPassword סיסמה חדשה

  אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת


 • ניהול

  עדכון פרטי משתמש-SetCustomerDetails

  הפקודה היא - SetCustomerDetails
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור הערות
  token טוקן חובה
  name שם לקוח רשות
  email כתובת דוא"ל רשות
  organization שם ארגון רשות
  contactName שם איש קשר רשות
  phones טלפון רשות
  invoiceName חשבונית על שם רשות
  invoiceAddress כתובת למשלוח חשבונית רשות
  fax פקס רשות

  אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת


 • ניהול

  קבלת רשימת חיובי יחידות-GetTransactions
  היסטוריה של תנועת יחידות במערכת (כולל דוחות קמפיינים שהסתיימו)

  הפקודה היא - GetTransactions
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור הערות
  token טוקן חובה
  from מאיזה תנועה להציג רשות
  limit מספר מרבי של תנועות שיש לכלול רשות

  מאפייני תגובת השרת:

  מאפיין סוג ערך
  transactions array מערך אובייקטים (ראה "תבנית אובייקט תנועה" להלן)
  totalCount int מספר כולל של תנועת יחידות

  תבנית אובייקט תנועה

  מאפיין סוג ערך
  id int מזהה תנועה ייחודי
  transactionTime string תאריך ושעה (פורמט: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
  amount double סכום היחידות
  description string תיאור העסקה. ראה להלן מילות מפתח מיוחדות
  who string בוצע על ידי: 1) כתובת IP במידה והפעולה בוצעה דרך אתר האינטרנט. 2) מספר טלפון במידה והפעולה בוצעה דרך הטלפון. 3) ADMIN במידה והפעולה בוצעה על ידי שירות הלקוחות. 4) TRANSFER במקרה של העברת יחידות. 5) expire במקרה של פג תוקף.
  newBalance double כמות יחידות מחודשת לאחר התנועה
  expireDate string במידה וקיים תאריך תפוגה חדש הוא יופיע בערך זה (בפורמט: yyyy-MM-dd). במידה ולא קיים יתקבל הערך null
  campaignId string במידה והתנועה שבוצעה היתה הפעלת קמפיין יופיע בערך זה מזהה הקמפיין המתאים (משמש להורדת דוח הקמפיין). במידה ולא, יתקבל הערך null

  מילות מפתח מיחדות למאפיין description שניתן להשתמש בהן כדי לזהות סוגי פעולות

  תיאור המתחיל ב פירושו
  Start- חיוב עבור הפעלת קמפיין
  transfer to חיוב עבור העברת יחידות למערכת אחרת
  transfer from יחידות שנוספו בהעברה ממערכת אחרת
  Units expired פג תוקף היחידות

 • ניהול

  העברת יחידות-TransferUnits
  העברת יחידות למערכת אחרת

  הפקודה היא - TransferUnits
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור/הערות
  token טוקן
  destination מספר מערכת להעברה
  amount כמות יחידות להעברה

  מאפייני תגובת השרת במקרה שהעברה בוצעה בהצלחה:

  מאפיין סוג ערך
  destination string מערכת היעד אליה בוצעה ההעברה
  amount double הסכום שהועבר
  newBalance double יתרת היחידות במערכת המקור לאחר ביצוע ההעברה

  במקרה של שגיאה בביצוע ההעברה ההודעות והקודים האפשריים הם כדלקמן:

  messageCode message הסבר
  111 Bad destination יעד להעברה לא חוקי: המערכת אינה קיימת או שאינה מורשית לקבל יחידות ממערכת זו
  112 Bad amount סכום היחידות להעברה אינו חוקי
  113 Not enough balance יתרת היחידות שבמערכת אינה מאפשרת את ביצוע ההעברה

 • ניהול

  קבלת רשימת שיחות הפעילות במערכת-GetIncomingCalls

  הפקודה היא - GetIncomingCalls
  הפרמטרים הנדרשים:

  פרמטר תיאור/הערות
  token טוקן

  מאפייני תגובת השרת:

  מאפיין סוג הסבר
  calls array מערך אובייקטים (ראה "תבנית אובייקט שיחה" להלן)
  callsCount int מספר כולל של שיחות במערכת

  תבנית אובייקט שיחה

  מאפיין ערך
  did מספר מחוייג
  callerIdNum מספר מחייג (כולל ערכים של ID val_name במידה וקיים במערכת)
  duration משך זמן שיחה - בשניות
  transferFrom האם השיחה הועברה ממערכת אחרת. במידה וכן יופיע הערך מועבר במידה ולא יפיע הערך null
  id מזהה ייחודי לאורך השיחה
  path מספר שלוחה (כולל תיאור שלוחה ומספר קובץ במידה וקיים)

התחבר כדי לפרסם תגובה